Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf.

Grundidé

Krigshistoriska föreningen i Västnylands huvudsakliga uppgift är bevara och vårda minnen av krigshistoriska händelser inom området. Tyngdpunkten ligger på händelserna vid Hangöfronten under krigsåren 1939–1941. Föreningen vill arbeta för ett aktivt och välbesökt museum som följer med sin tid och använder modern teknik.

Vår huvudsakliga målgrupp är dagens yngre generationer. Vi vill även nå inhemska och utländska turister.

Bakgrund

Under många år har Karis krigsveteraner under ledning av Stig Häggström gjort en betydande insats för Hangö Frontmuseum. På grund av bristande resurser blev det småningom aktuellt med en försäljning. I slutet av 2015 grundades den nya Krigshistoriska föreningen i Västnyland. I januari 2016 köpte den nybildade föreningen museibyggnaderna samt föremålssamlingarna.

Föreningen är en gemensam förening för Hangö, Ekenäsnejden, Snappertuna och Karis krigsveteranföreningar.

Renoveringen

Anläggningen som köptes av föreningen var i stort behov av en omfattande grundreparation. Under åren 2016–2017 har hela museet genomgått en dramatisk förvandling. Utställningssalen isolerades och renoverades grundligt. Den befintliga byggnaden kompletterade med en ny servicebyggnad som innehåller konferenssal, museishop, kantin, kök samt sanitära utrymmen.

Gårdsplanen med tillhörande stridsgravar på den så kallade Dödens altan snyggades upp. På gården byggde studerande vid Yrkeshögskolan Novia en ny hinderbana, samt ett skyddstak. En ny parkeringsplats kan numera ta emot stora mängder besökare. Därtill rustades bunkern Irma i Harparskog upp och blev en verklig pärla för hela museiområdet.

 

Nytt innehåll

Museiverksamheten behövde också utvecklas och få ett förnyat koncept. Som ett första skede tömdes hela museet. Föremålen (cirka 1000 stycken) fördes till ett lager där de katalogiserades med expertishjälp. På hösten 2016 inleddes arbetet med den nya basutställningen där museichef Dan Lindholm från Raseborg bar huvudansvaret i samarbete med en arbetsgrupp.

Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och förordning. Den ser också till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på tillförlitligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även ansvaret för att föreningens syfte förverkligas och att verksamheten utvecklas. Styrelsen fattar beslut inom ramen för föreningens stadgar, förbereder föreningens möten och representerar föreningen utåt. Styrelsen kan enligt behov utnämna olika arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete.

Styrelsemedlemmarna 2021

Karl Gustav Storgårds (ordförande), Sture Söderholm (viceordförande), Jan-Mikael Ekholm, Lars Björklöf, Dan Lindholm, Yrjö Sahlstedt, Åke Frondén, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Fredrik Kevin, Lars Selenius samt Marko Nieminen. Rabbe Kajander (suppleant), Esko Heerman (suppleant) och Olof Thodén (suppleant).

Styrelsen består av personer som har erfarenhet av företags- och föreningslivet i regionen. Vissa har uppgifter inom det militära och/eller erfarenhet av arbetet för krigsveteranerna och samarbetet med veteranföreningarna i regionen.